Privacybeleid

Wij zijn zeer verheugd over uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor de directie van Personalized HC UG. Het gebruik van de internetpagina’s van de Personalized HC UG is mogelijk zonder opgave van persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene echter via onze website gebruik wil maken van speciale diensten van onze onderneming, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen rechtsgrondslag is voor een dergelijke verwerking, zullen wij over het algemeen de toestemming van de betrokkene verkrijgen.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, geschiedt altijd in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die op de Personalized HC UG van toepassing zijn. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Voorts worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op hun rechten gewezen.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft de Personalized HC UG talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Gegevensoverdracht via het internet kan echter altijd onderhevig zijn aan zwakke plekken in de beveiliging, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Personalized HC UG is gebaseerd op de begrippen die in de Europese richtlijn en verordening bij de uitvaardiging van de verordening gegevensbescherming (DS-GVO) worden gebruikt. Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor het publiek en voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te verzekeren, willen wij de gebruikte termen vooraf verklaren.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij onder meer de volgende begrippen:

 • (a) persoonsgegevens
  Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “”betrokkene”” genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, ler elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • b) Betrokkene
  Onder “”betrokkene”” wordt verstaan: iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.
 • (c) verwerking
  Onder verwerking wordt verstaan: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.
 • d) Beperking van de verwerking
  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.
 • e) Profilering
  Onder “”profilering”” wordt verstaan elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten in verband met de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.
 • f) Pseudonimisering
  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder dat gebruik wordt gemaakt van aanvullende informatie, mits die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.
 • g) Controleur of voor de verwerking verantwoordelijke
  De voor de verwerking verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden vastgesteld bij de wetgeving van de Unie of van een lidstaat.
 • (h) Processor
  Onder “”verwerker”” wordt verstaan: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enig ander lichaam die, ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt.
 • (i) Ontvanger
  Ontvanger””: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie aan wie, al dan niet als derde partij, persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die in het kader van een specifieke onderzoekstaak op grond van het recht van de Unie of van een lidstaat persoonsgegevens mogen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.
 • j) Derde
  Onder derde wordt verstaan: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die gemachtigd zijn persoonsgegevens te verwerken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker.
 • k) Toestemming
  Toestemming is elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige formele handeling, waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.ocatiegegevens, een online-identificator of van een of me.

2. De naam en het adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen van gegevensbeschermingsrechtelijke aard is:

Martin Fritz Schulz

Bruno-Bürgel-Weg 69-81 (Huis 6)

12439 Berlijn

Duitsland

E-mail: bestellung@auto4style.com

Website: www.auto4style.com

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke is:

Martin Fritz Schulz

Bruno-Bürgel-Weg 69-81 (Huis 6)

12439 Berlijn

Duitsland

E-mail: bestellung@autostyle.com

Website: www.auto4style.com

Elke betrokkene kan zich te allen tijde rechtstreeks tot onze functionaris voor gegevensbescherming wenden met vragen of suggesties in verband met gegevensbescherming.

4. Cookies

De internetpagina’s van Personalized HC UG maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Talrijke internetpagina’s en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina’s en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina’s en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan de Personalized HC UG de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website geoptimaliseerd worden ten behoeve van de gebruiker. Zoals reeds vermeld, stellen cookies ons in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is het gebruik van onze website voor de gebruikers gemakkelijker te maken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet telkens wanneer hij of zij de website bezoekt opnieuw zijn of haar toegangsgegevens in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is het cookie van een boodschappenmandje in een onlinewinkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant in het virtuele winkelmandje heeft gelegd via een cookie.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden gewist. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Indien de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

5. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van de Personalized HC UG verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang krijgt tot onze website (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden opgeroepen, (5) de datum en het tijdstip van een toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het systeem waartoe toegang wordt verkregen en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie, trekt de Personalized HC UG geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig (1) om de inhoud van onze website correct af te leveren, (2) om de inhoud van onze website en de reclame daarvoor te optimaliseren, (3) om de operabiliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website op lange termijn te verzekeren, en (4) om de wetshandhavingsinstanties de nodige informatie te verstrekken voor vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert de Personalized HC UG enerzijds anoniem verzamelde gegevens en informatie en anderzijds met het doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren, zodat we uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau kunnen garanderen voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van de door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

6. Inschrijving op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. De persoonsgegevens die in dit verband aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, vloeien voort uit het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor de eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De voor de verwerking verantwoordelijke kan ervoor zorgen dat de gegevens worden doorgegeven aan een of meer verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend zal gebruiken voor een intern gebruik dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke kan worden toegeschreven.

Bij registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden ook het door de internet service provider (ISP) aan de betrokkene toegewezen IP-adres, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Het opslaan van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond van het feit dat alleen op die manier misbruik van onze diensten kan worden voorkomen en deze gegevens het zo nodig mogelijk maken strafbare feiten die zijn gepleegd, op te helderen. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk voor de bescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking. Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om ze door te geven of de doorgifte tot strafrechtelijke vervolging dient.

De registratie van de betrokkene door vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens dient het doel van de voor de verwerking verantwoordelijke om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, gezien de aard van de materie, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerde personen kunnen de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde wijzigen of deze volledig uit de gegevensbank van de verantwoordelijke voor de verwerking laten schrappen.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt iedere betrokkene op verzoek te allen tijde informatie over de persoonsgegevens die over de betrokkene zijn opgeslagen. Voorts corrigeert of verwijdert de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, voor zover dit niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Het voltallige personeel van de voor de verwerking verantwoordelijke staat in dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersonen.

7. Inschrijving op onze nieuwsbrief

Op de website van de Personalized HC UG wordt de gebruikers de mogelijkheid geboden zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. De persoonsgegevens die aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven wanneer men zich abonneert op de nieuwsbrief, worden gespecificeerd in het daartoe gebruikte invoermasker.

De Personalized HC UG informeert haar klanten en zakenpartners op regelmatige tijdstippen door middel van een nieuwsbrief over bedrijfsaanbiedingen. De nieuwsbrief van onze onderneming kan in principe alleen door de betrokkene worden ontvangen, indien (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich voor de mailing van de nieuwsbrief aanmeldt. Om juridische redenen wordt een bevestigingse-mail gestuurd naar het e-mailadres dat door een betrokkene voor de eerste keer is geregistreerd voor de verzending van de nieuwsbrief via de dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingse-mail dient om na te gaan of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Bij de registratie voor de nieuwsbrief slaan wij ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt op het ogenblik van de registratie, evenals de datum en het tijdstip van registratie, die worden toegewezen door de Internet Service Provider (ISP). Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen traceren en dient derhalve als rechtsbescherming voor de voor de verwerking verantwoordelijke.

De persoonsgegevens die in het kader van een inschrijving voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Voorts kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gebracht indien dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een daarmee samenhangende registratie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of bij wijzigingen in de technische omstandigheden. Er zullen geen persoonsgegevens die in het kader van de nieuwsbriefdienst zijn verzameld, aan derden worden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan door de betrokkene te allen tijde worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene ons voor de verzending van de nieuwsbrief heeft gegeven, kan te allen tijde worden herroepen. Voor het intrekken van de toestemming is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link opgenomen. Bovendien bestaat te allen tijde de mogelijkheid om zich rechtstreeks op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking uit te schrijven voor de mailing van de nieuwsbrief of om de verantwoordelijke voor de verwerking daarvan op een andere manier in kennis te stellen.

8. Bijhouden van nieuwsbrieven

De nieuwsbrieven van Personalized HC UG bevatten zogenaamde tracking pixels. Een tracking pixel is een miniatuurgrafiekje dat wordt ingebed in dergelijke e-mails die in HTML-formaat worden verstuurd om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de ingebedde trackingpixel kan de Personalized HC UG zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene werd geopend, en welke links in de e-mail door de betrokkene werden opgeroepen.

Dergelijke persoonsgegevens die worden verzameld via de tracking pixel in de nieuwsbrieven, worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden bekendgemaakt. De betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de afzonderlijke verklaring van toestemming die zij in dit verband hebben afgelegd, in te trekken via de dubbele opt-in-procedure. Na een herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. De Personalized HC UG beschouwt een opzegging van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

9. Hoe u via de website contact met ons kunt opnemen

Op basis van wettelijke bepalingen bevat de website van de Personalized HC UG gegevens die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maken, alsmede directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mail adres). Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verstrekt, worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking van of het contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden bekendgemaakt.

10. Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de periode die nodig is om het doel van de opslag te verwezenlijken of indien de Europese richtlijn en verordening of andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, daarin voorzien.

Indien het opslagdoel niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijn en verordening Maker of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

11. Rechten van de betrokkene

 • (a) Recht op bevestiging
  Elke betrokkene heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.
 • b) Recht van toegang
  Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft krachtens de Europese richtlijn en verordening het recht te allen tijde kosteloos van de voor de verwerking verantwoordelijke informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die over hem of haar zijn opgeslagen, alsmede een kopie van die informatie. Bovendien heeft het Europees Orgaan voor Richtlijnen en Verordeningen de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:
  de doeleinden van de verwerking
  de categorieën van verwerkte persoonsgegevens
  de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  indien mogelijk, de geplande duur van de bewaring van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van deze duur
  het bestaan van het recht om de rectificatie of wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, of de beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke, of het recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken
  het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens
  het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
  Voorts heeft de betrokkene het recht te vernemen of zijn persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.
  Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.
 • c) Recht op correctie
  Eenieder die gevolgen ondervindt van de verwerking van persoonsgegevens heeft krachtens de Europese richtlijn en verordening het recht te verzoeken om onmiddellijke rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die hem of haar betreffen. Voorts heeft de betrokkene het recht te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, ook door middel van een aanvullende verklaring, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.
  Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op rectificatie, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • d) Recht om gegevens te laten wissen (recht om te worden vergeten
  Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht te verlangen dat de voor de verwerking verantwoordelijke de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld wist, wanneer een van de volgende gronden van toepassing is en voor zover de verwerking niet langer noodzakelijk is:
  De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor zij niet langer noodzakelijk zijn.
  De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd, in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), DS-GVO of artikel 9, lid 2, onder a), DS-GVO en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, DS-GVO en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, DS-GVO.
  De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.
  De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, DS-GVO.
  Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, en een betrokkene wenst de door de Personalized HC UG opgeslagen persoonsgegevens te laten wissen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van de Personalized HC UG zal ervoor zorgen dat onmiddellijk aan het verzoek tot wissing wordt voldaan.
  Als de persoonsgegevens door de Personalized HC UG openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf verantwoordelijk is op grond van Art. 17 Para. 1 DS-GVO, Personalized HC UG redelijke maatregelen treffen, waaronder technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken te compenseren voor de verwerking van de gepubliceerde persoonsgegevens, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om de betrokkene te informeren dat hij die andere verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht alle koppelingen naar de persoonsgegevens of kopieën of replicaties van de persoonsgegevens te wissen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De medewerker van de Personalized HC UG zal in individuele gevallen het nodige regelen.
 • e) Recht op beperking van de verwerking
  Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
   De verwerking is onwettig, de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
   De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.
   De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR bezwaar gemaakt tegen de verwerking en het is nog niet duidelijk of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, en een betrokkene wenst de beperking van door Personalized HC UG opgeslagen persoonsgegevens te vragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van de Personalized HC UG zal de beperking van de verwerking regelen. (f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen. De betrokkene heeft ook het recht om dergelijke gegevens zonder belemmering van de verantwoordelijke voor de verwerking aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR en de verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen.
  Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR het recht op rechtstreekse doorgifte van persoonsgegevens van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar een andere verantwoordelijke voor de verwerking, indien dit technisch haalbaar is en mits dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van andere personen.
  Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene zich te allen tijde wenden tot elke medewerker van de Personalized HC UG.

 • g) Recht van verzet
  Iedere betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die plaatsvindt op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de DS-GVO. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.
  De Personalized HC UG zal in geval van bezwaar de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de indiening, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
  Indien de Personalized HC UG persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bij de Personalized HC UG bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zal de Personalized HC UG de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.
  Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door de Personalized HC UG voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden op grond van artikel 89, lid 1, van de verordening gegevensbescherming (DS-GVO), tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.
  Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene zich rechtstreeks wenden tot een medewerker van de Personalized HC UG of een andere medewerker. Voorts staat het de betrokkene vrij zijn recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG. (h) geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering.
  Elke betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in aanmerkelijke mate treft, op voorwaarde dat het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan bij EU-wetgeving of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en dat in die wetgeving passende maatregelen zijn neergelegd ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene en van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
  Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt genomen, neemt de Personalized HC UG passende maatregelen ter vrijwaring van de rechten en vrijheden van de betrokkene en van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op betrokkenheid van de betrokkene bij de verantwoordelijke voor de verwerking, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.
  Indien de betrokkene de rechten inzake geautomatiseerde besluiten wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.
 • i) Recht om toestemming in te trekken krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming
  Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft krachtens de Europese richtlijn en verordening het recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.
  Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

12. Gegevensbescherming bij sollicitaties en de sollicitatieprocedure

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op het beheer van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook langs elektronische weg geschieden. Dit is met name het geval wanneer een aanvrager relevante aanvraagdocumenten langs elektronische weg bij de verantwoordelijke voor de verwerking indient, bijvoorbeeld per e-mail of via een op de website beschikbaar webformulier. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluit, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de afwikkeling van de arbeidsverhouding overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking geen arbeidsovereenkomst met de aanvrager sluit, worden de sollicitatiedocumenten automatisch gewist twee maanden na de kennisgeving van het afwijzingsbesluit, op voorwaarde dat geen andere legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerkin